2547 ਨਤੀਜੇ
ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
Sabina Seupham Spalding
notice
Crotos

1846

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 203 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 133 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P008180

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27780074

the Hunter and his Dogs
notice
es Crotos

1775

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 268 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 67.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000805

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=8773624

St John the Evangelist
notice
en Crotos

1609

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 99.7 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 78 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002444

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : John the Evangelist

Coronation of the Virgin
notice
en Crotos

1635

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 178.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 134.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001168

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Coronation of the Virgin

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਕੁਆਰੀ ਮਰਯਮ - ਔਰਤ - ਇਸਾ ਮਸੀਹ - God the Father - Coronation of the Virgin - ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ

The Holy Family surrounded by Saints
notice
Crotos

1630

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 79.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 64 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001703

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700110

The Visitation
notice
Crotos

~1490

painting

ਉਚਾਈ : 97 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 54 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000705

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Visitation

ਜਾਦਾ ਹੈ : Visitation

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697137

The Siege of Gravelines
notice
Crotos

1652

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 188 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 260 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001738

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59720444

The Nativity
notice
Crotos

1519

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 172 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 150 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007861

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Nativity of Jesus

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697587

Saint William of Aquitaine
notice
Crotos

~1700

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 165 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 110 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P004041

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59827123

Still Life with Grapes
notice
Crotos

1771

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 42 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 62 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000904

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59710174

Still life of game and fish
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 168 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 237 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001366

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59715078

Bacchic Scene
notice
Crotos

~1626

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 74 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 60 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002318

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਔਰਤ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700175

Fábula del león y el ratón
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 122 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 84 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001756

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59262134

Portrait of an elderly Man
notice
Crotos

1620

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 47 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 34 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001158

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27699456

Ecce Homo
notice
Crotos

~1700

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 105 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 82 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003114

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Ecce Homo

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59782365

The Holy Family with a Lamb
notice
es Crotos

1507

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint

ਉਚਾਈ : 29 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 21.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000296

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਲਹਿਰ  : High Renaissance

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Holy Family

ਜਾਦਾ ਹੈ : Child Jesus - boy - ਕੁਆਰੀ ਮਰਯਮ - ਔਰਤ

Separación de Armida y Reinaldo
notice
Crotos

~1629

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - copper leaf

ਉਚਾਈ : 27 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 39 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001832

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ : Jerusalem Delivered

ਜਾਦਾ ਹੈ : Armida - Rinaldo

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59720997

Triptych of the Pietà, St John and St Mary Magdalene
Triptych of the Pietà, St John and St Mary Magdalene
Luis de Morales - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

~1567

painting

ਉਚਾਈ : 84 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 131 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007714

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : Mary Magdalena

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698565

Eulogio Florentino Sanz y Sánchez
notice
Crotos

1854

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 65.6 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 53.8 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003317

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਜਾਦਾ ਹੈ : Eulogio Florentino Sanz

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59825383

Brígida del Río the Bearded Lady of Peñaranda
Brígida del Río the Bearded Lady of Peñaranda
Juan Sánchez Cotán - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1590

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 102 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 61 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003222

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59825368

Luis I con armadura a los 10 años
Luis I con armadura a los 10 años
Michel Ange Houasse - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1717

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 99 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 70 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P006179

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59857202

The crucified Christ appears to Saint Teresa of Avila
The crucified Christ appears to Saint Teresa of Avila
Alonso Cano - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1629

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 99 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 43.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P008152

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700224

Tadea Arias de Enríquez
notice
pl Crotos

1789

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 191 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 106 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000740

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

The Assumption of the Virgin
notice
Crotos

~1631

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 178 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 135 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005128

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Assumption of Mary

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਕੁਆਰੀ ਮਰਯਮ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700657

Santa Faz
notice
en Crotos

1586

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 71 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 54 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002874

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Veil of Veronica

María Ana Victoria de Borbón y Farnesio
María Ana Victoria de Borbón y Farnesio
Nicolas de Largillière - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1724

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 184 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 125 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002277

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27757097

Un ángel confortando a San Francisco
Un ángel confortando a San Francisco
Manuel de la Cruz - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1788

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 218 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 272 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003502

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59825666

The Virgin of Louvain
notice
Crotos

~1516-1550

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 45 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 39 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001536

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697487

El pintor Vicente López padre del artista
El pintor Vicente López padre del artista
Bernardo López Piquer - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

~1850

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 31.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 25.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007742

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59941178

Miguel de Cervantes imaginando El Quijote
Miguel de Cervantes imaginando El Quijote
Mariano de la Roca y Delgado - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1858

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 171 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 210 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007646

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59920511

El coronel Juan de Zengotita Bengoa
notice
Crotos

1842

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 107 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 88.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000870

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59710249

The Wine of Saint Martin's Day
notice
en Crotos

1565-1568

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 148 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 270.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P008040

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : genre art

Pendón de Fernando III el Santo
notice
Crotos

1878

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 184 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 120 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P004116

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59827122

The rustic Offering
notice
Crotos

1778

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 183 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 146 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002453

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

The Resurrection of Christ
notice
Crotos

1566

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 167.7 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 125.4 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P008212

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : resurrection of Jesus

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698522

The Rape of Europe
notice
Crotos

1635

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 126 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 87 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001628

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ : Rape of Europa

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Rape of Europa

ਜਾਦਾ ਹੈ : Europa - bull

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27701442

The Immaculate Conception
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 205 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 155 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003207

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Immaculate Conception of Mary

ਜਾਦਾ ਹੈ : Immaculate Conception of Mary

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698926

The Baptismal procession of Prince Juan, son of the Catholic Kings, through the streets of Seville
The Baptismal procession of Prince Juan, son of the...
Francisco Pradilla Ortiz - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

The Baptismal procession of Prince Juan, son of the Catholic Kings, through the streets of Seville

1910

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 193 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 403 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007601

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27781462

Saint John the Baptist
notice
Crotos

1608

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 99 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 45 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001025

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : John the Baptist

ਜਾਦਾ ਹੈ : John the Baptist

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27699309

Queen of Spain Maria Louisa, née Bourbon-Parma
notice
Crotos

1790

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 127 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 94 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007108

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Maria Luisa of Parma

ਜਾਦਾ ਹੈ : Maria Luisa of Parma

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59260209

Isabel de Borbón, Wife of Philip IV
notice
Crotos

1620

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 201 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 115 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007124

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27699462

Philip II offering the Infante don Fernando to the Heavens
Philip II offering the Infante don Fernando to the...
Titian - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

Philip II offering the Infante don Fernando to the Heavens

~1573

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 335 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 274 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000431

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698572

The Immaculate Conception
notice
Crotos

~1628

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 198 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 135 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001627

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Immaculate Conception of Mary

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700185

The Jester Calabacillas
notice
en Crotos

1637

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint

ਉਚਾਈ : 106 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 83 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001205

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਮਰਦ

The Triumph of David
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 56 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 81 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007159

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27699259

El derecho de asilo
notice
Crotos

1892

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 340 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 540 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007524

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59913737

Saint Augustine between Christ and the Virgin
Saint Augustine between Christ and the Virgin
Bartolomé Esteban Murillo - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1664

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 274 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 195 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000980

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਸੰਤ ਅਗਸਤੀਨ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27750021

Vase of Flowers
notice
Crotos

~1612

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - copper leaf

ਉਚਾਈ : 48 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 35 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001421

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : floral painting

ਜਾਦਾ ਹੈ : Kraak porcelain - flowering plant - tulip - rose - ਤਿਤਲੀ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59979699

Portrait of Rodrigo Vázquez de Arce
notice
en Crotos

1587

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 62.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 42 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000808

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Rodrigo Vázquez de Arce

ਜਾਦਾ ਹੈ : Rodrigo Vázquez de Arce

Interior of a church in Flanders
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 33 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 48 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001524

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : church interior

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=60022078

Eugenia Martinez Valleji, called La Monstrua
Eugenia Martinez Valleji, called La Monstrua
Juan Carreño de Miranda - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
es Crotos

1680

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 165 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 107 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000646

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Eugenia Martínez Vallejo

ਜਾਦਾ ਹੈ : Eugenia Martínez Vallejo

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=2890595

Isabella Farnese, Queen of Spain
Isabella Farnese, Queen of Spain
Jean Ranc - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1723

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 144 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 115 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002330

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27756856

The Virgin and Child with the Infant Saint John the Baptist
The Virgin and Child with the Infant Saint John the...
Bernard van Orley - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

The Virgin and Child with the Infant Saint John the Baptist

1516

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 98 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 71 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001932

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Madonna and Child

ਜਾਦਾ ਹੈ : Child Saint John

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697334

Thirteen sketches for Tapestry Cartoons
Thirteen sketches for Tapestry Cartoons
Francisco Bayeu y Subías - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

~1750-1786

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 45 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 96 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002599

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27766133

San Jerónimo penitente
notice
Crotos

1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 162 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 115 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002642

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Saint Jerome in the wilderness

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59772591

San Lucas
notice
Crotos

~1700

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 61 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 49 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001939

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਜਾਦਾ ਹੈ : Luke the Evangelist

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59770887

St. Andrew and St. Francis
notice
en Crotos

1595

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 167 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 113 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002819

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਲਹਿਰ  : mannerism

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : Andrew - Francis of Assisi

La Virgen y el Niño transverberando el corazón a San Agustín ante la comunidad de agustinos
La Virgen y el Niño transverberando el corazón a San...
José García Hidalgo - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

La Virgen y el Niño transverberando el corazón a San Agustín ante la comunidad de agustinos

~1687

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 212 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 307 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005862

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਸੰਤ ਅਗਸਤੀਨ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59844199

Don Juan José de Austria (¿?)
Don Juan José de Austria (¿?)
anonymous - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

~1700

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 83 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 60 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007128

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਜਾਦਾ ਹੈ : John of Austria the Younger

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59912973

Doctor Francisco Rodríguez de Sandoval
Doctor Francisco Rodríguez de Sandoval
Joaquín Sorolla - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1906

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 104.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 104.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003095

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27781440

Burial of Santa Leocadia
notice
Crotos

1887

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 285 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 477 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005562

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ : National Exhibition of Fine Arts, 1877

ਜਾਦਾ ਹੈ : Leocadia - burial - ਤੋਲੇਦੋ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=50339918

Cephalus and Procris
notice
Crotos

1635

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 174 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 204 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001971

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

RKD Images RKDimages

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27701471

Episodes from the Lives of Mary Magdalen and Saint John the Baptist
Episodes from the Lives of Mary Magdalen and Saint John...
Jaime Serra - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

Episodes from the Lives of Mary Magdalen and Saint John the Baptist

~1400

painting

ਸਮਗਰੀ : tempera - panel

ਉਚਾਈ : 280 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 92 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003106

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : Mary Magdalena

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27690156

Weapons and Hunting Equipment
notice
Crotos

1700

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 73 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 96 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002934

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27754384

Judith and Holofernes
notice
Crotos

~1553

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 58 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 119 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000389

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Judith and Holofernes

ਜਾਦਾ ਹੈ : Judith - Holofernes

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698068

The Crucifixion
notice
Crotos

1480

painting

ਉਚਾਈ : 126 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 92 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007774

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : crucifixion of Jesus

ਜਾਦਾ ਹੈ : ਇਸਾ ਮਸੀਹ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697078

Christ’s Descent into Limbo
notice
Crotos

1516

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 226 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 114 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000346

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Harrowing of Hell

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697596

Cristo y la samaritana en un paisaje
notice
Crotos

~1750

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 16 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 21 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003582

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59825746

Christ giving the Keys to Saint Peter
Christ giving the Keys to Saint Peter
Vincenzo Catena - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1520

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 86 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 135 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000020

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : Peter - ਇਸਾ ਮਸੀਹ

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697601

Decisión del pleito entre religiosos y caballeros
Decisión del pleito entre religiosos y caballeros
Agustín Leonardo - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1624

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 190 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 270 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005415

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59843408

Saint Dominic Presiding over an Auto-da-fe
Saint Dominic Presiding over an Auto-da-fe
Pedro Berruguete - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
es Crotos

1495

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 154 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 92 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000618

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਜਾਦਾ ਹੈ : Saint Dominic - Albigenses

Marie de' Medici Queen of France
notice
Crotos

1655

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 108 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 88 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002233

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=60022154

San Francisco de Paula con un crucifijo en la mano
San Francisco de Paula con un crucifijo en la mano
Juan Vicente Ribera - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1691

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 265 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 272 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005116

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : Museo de Ciudad Real

Copyright status : public domain

ਜਾਦਾ ਹੈ : Francis of Paola

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59843188

The Last Supper
notice
Crotos

~1593

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 172 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 237 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000404

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Last Supper

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698890

The Painter Matías Moreno
notice
Crotos

1867

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 81 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 61.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005842

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27780700

Emblem of Death
notice
Crotos

~1637

painting

ਉਚਾਈ : 36 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 46 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P002137

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700942

El Niño Jesús y San Juan
notice
Crotos

1668

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 46 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 122 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000696

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59684848

Kitchen Still Life
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 55.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 94 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007294

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : still life

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59913332

Juan Francisco Camacho ministro de Hacienda
Juan Francisco Camacho ministro de Hacienda
Francisco Díaz Carreño - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1885

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 46 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 38 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P004280

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59827163

Rafaela Flores Calderón
notice
Crotos

1842

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 138 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 105 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P004301

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27766930

Entierro del condestable don Álvaro de Luna (boceto)
Entierro del condestable don Álvaro de Luna (boceto)
Eduardo Cano - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

1858

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 52 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 68 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007803

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59941236

The Holy Family with Saint Anne
notice
Crotos

1630

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 116 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 91 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001639

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700139

The Annunciation
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 173 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 218 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003075

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Annunciation

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59782378

The Agony in the Garden
notice
Crotos

1772

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 125 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 142 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000355

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Agony in the Garden

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27761265

Saint John the Baptist
notice
Crotos

~1730-1750

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 83 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 70 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000351

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : John the Baptist

ਜਾਦਾ ਹੈ : John the Baptist

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27757051

The dead Christ
notice
Crotos

1663

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 84 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 162 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000697

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ : El Siglo de Oro. The Age of Velázquez

ਧੁਨ : religious art

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27751673

The Painter Eduardo Rosales
notice
Crotos

1867

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 46.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 37 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P004461

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Eduardo Rosales

ਜਾਦਾ ਹੈ : Eduardo Rosales

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27780698

Pomegranates
notice
Crotos

~1650

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 25 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 35 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007920

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59941344

Alegoría de la Noche
notice
Crotos

1818

painting

ਸਮਗਰੀ : tempera - canvas

ਉਚਾਈ : 308 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 375 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P003315

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : Museum of Romanticism

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59825422

Saint Leocadia before the Praetor
notice
Crotos

~1774

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 105 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 73 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P008023

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27765873

Christ, Man of Sorrows
notice
Crotos

1566

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 60.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 44 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007867

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Man of Sorrows

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27698552

The Vision of Dionisio Rickel The Carthusian
The Vision of Dionisio Rickel The Carthusian
Vincenzo Carducci - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

~1629

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 336.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 297.5 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005238

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59843238

Bodegón con pichones cesta de comida y cuencos
Bodegón con pichones cesta de comida y cuencos
Luis Egidio Meléndez - ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ
notice
Crotos

~1750

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 50 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 36 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000933

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59710167

Picos de Europa
notice
Crotos

1874

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 34.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 45.4 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P005669

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=60049017

Olympus: The Fall of the Giants
notice
es Crotos

1764

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 68 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 123 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000604

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : mythological painting

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=5801212

Victoria Eugenia de Battenberg
notice
Crotos

1924

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 102 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 84 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P008142

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਜਾਦਾ ਹੈ : Victoria Eugenie of Battenberg

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=59973650

The flight into Egypt
notice
Crotos

~1630

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 284 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 200 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P000461

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : religious art

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : flight into Egypt

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700214

Portrait of a Dwarf
notice
Crotos

1626

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - canvas

ਉਚਾਈ : 122.5 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 87 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P007065

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : portrait

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700034

Leda and the Swan
notice
Crotos

~1550

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 92 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 126 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P006999

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਲੇਖ : Leda and the Swan

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27697276

The Alchemist
notice
Crotos

~1630

Pendant de : A Surgical Operation

painting

ਸਮਗਰੀ : oil paint - panel

ਉਚਾਈ : 32 centimetre – ਚੌੜਾਈ : 25 centimetre

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ : P001804

ਅਰਜਨ  : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

ਪਤਾ : ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ

Copyright status : public domain

ਧੁਨ : genre art

ਜਾਦਾ ਹੈ : alchemy

ਪਰਾਦੋ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ : www.museodelprado.es

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27700585

4.2 secondes